More
  Homeข่าวสารและกิจกรรม อสังหาริมทรัพย์การจำนอง-ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ (สัมมนา)

  การจำนอง-ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ (สัมมนา)

  การจำนอง-ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ (สัมมนา) รุ่นที่ 12 วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 – 17:00 น. ณ.โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

  การจำนอง-ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ (สัมมนา) รุ่นที่ 12

  วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 – 17:00 น.

  ณ.โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

  ธุรกิจจำนอง-ขายฝากเป็นอย่างไร ทำธุรกิจขายฝาก อย่างสุจริต ไม่ทำร้ายใคร แต่ยัง
  ได้กำไรจากการดำเนินงาน ทำได้อย่างไร โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
  เชิญผู้ทำกำไรจากธุรกิจจำนอง-ขายฝากจริง มาให้คำตอบ ทุกข้อสงสัยของท่าน
  กลั่นจากประสบการณ์ตรงช่วยให้ท่านสามารถเริ่มต้นในธุรกิจได้จริง

  ประเด็นศึกษา:

  ช่องทางการลงทุน ในธุรกิจจำนอง-ขายฝาก ต้องใช้เงินทุนแค่ไหน มีวิธีการอย่างไร

  โมเดลธุรกิจขายฝาก แบบไม่ทำร้ายใคร แต่ยังได้กำไร

  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการเช่าซื้อ จำนอง ขายฝาก

  กรณีศึกษาคดีในธุรกิจขายฝาก

  หลักการบริหารเงินในธุรกิจจำนอง-ขายฝาก

  โอกาสความสำเร็จในธุรกิจจำนอง-ขายฝาก

  ปัจจัยเสี่ยง และ แนวทางป้องกันในการทำธุรกิจ

  ความรู้และทักษะคัดเลือกทรัพย์ และทักษะจำเป็นอื่นๆ ในธุรกิจจำนอง-ขายฝาก

  ประสบการณ์ของผู้สำเร็จในธุรกิจ

  กระบวนการต่อยอด จากธุรกิจขายฝาก

  สถานที่จัดงาน : โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

  Must Read

  spot_img